Voortgang Dijkversterking Prio1 Mook – September 2018

Voortgang Dijkversterking Prio1 Mook – September 2018
19 september 2018 d1jk3nc0mbi@dmin

Dijkencombi heeft in juni 2018 de planning voor Dijkversterking Prio1 РMook aangepast en de betrokkenen hierover bijgepraat. Hierbij geven wij u een nieuwe update over de planning.

Keermuur

Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en is er veel werk verzet. Het effect van de versnellingsmaatregelen van Dijkencombi is nu duidelijk zichtbaar. We hebben in de vakantie met extra mensen doorgewerkt en ook extra materiaal ingezet. Hierdoor is de keermuur vanaf het Kleppermanstraatje tot aan de Driesbergstraat voor 15 oktober gerealiseerd. Tussen 15 oktober en 15 maart mogen er normaal geen werkzaamheden uitgevoerd worden (gesloten seizoen). Dijkencombi is met Waterschap Limburg in overleg om toch een aantal weken door te werken in het gesloten seizoen om de aansluitingen (zijpoten) bij de Kerk en Driesbergstraat en de onderbreking in de waterkering (coupure) bij het Violenstraatje te maken. Vereiste daarbij is dat we preventieve noodmaatregelen (conform vigerend noodplan) treffen om uw hoogwaterveiligheid te waarborgen. Zoals bekend wordt de afbouwfase (o.a. metselwerk) uitgevoerd in het gesloten seizoen. Dit heeft geen invloed op de hoogwaterveiligheid.

Vertraging Groene Kering

Zoals al eerder aangeven, loopt de aanpassing van de datakabels bij Maasstaete (door KPN en Ziggo) helaas vertraging op. Deze kabels hebben een raakvlak met de groene kering. Inmiddels is duidelijk geworden dat de benodigde boring dit jaar niet meer uitgevoerd kan worden. In overleg met WL is vastgesteld dat de groene kering niet in het gesloten seizoen kan worden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de dijk tussen de spoorbrug en Maasstaete pas vanaf 15 maart 2019 kan worden gerealiseerd. Hierdoor laat de ruimtelijke inrichting op dit gedeelte (o.a. fiets/voetpad) ook langer op zich wachten.

CSM-wand Kanaalweg

Inmiddels is de aanpassing van de kabels en leidingen in de Kanaalweg afgerond. Aansluitend starten we met het aanbrengen van de CSM-wand in de Kanaalweg. Dit is een in de grond gevormde betonwand. De werkzaamheden mogen in het gesloten seizoen worden uitgevoerd omdat de veiligheid van de waterkering er door toeneemt. Voor de aanleg van de wand wordt het wegdek opgebroken. Dit heeft gevolgen voor aanwonenden van de Kanaalweg en Lindeboom. Voor hen is de bereikbaarheid altijd gewaarborgd via de Cuijksesteeg of Kerkstraat. Vanaf 1 oktober starten we met het aanbrengen van de CSM-wand. Daarna worden ankers aangebracht, die afgespannen en getest worden. Ten slotte wordt de wegverharding weer hersteld vindt de definitieve inrichting plaats. De werkzaamheden nemen naar verwachting tot de kerst in beslag.

We stellen alles in het werk om de werkzaamheden veilig en met zo min mogelijk hinder te laten verlopen.