CO2 Nieuwsbrief 2017 #1

CO2 Nieuwsbrief 2017 #1
30 oktober 2018 d1jk3nc0mbi@dmin

Gunningsdatum: 31-03-2017
Startdatum: In voorbereiding
Opleverdatum: Algehele oplevering voor 31-12-2019
Projectstadium: Opgestart project
Opdrachtgever: 
Website: Waterschap Limburg

Het project Prioritaire Dijkversterkingen perceel 1 is een project dat door Waterschap Peel en Maasvallei is aanbesteed (vanaf 1 januari 2017 Waterschap Limburg). Een deel van de dijken in het beheersgebied van het waterschap voldoen op dit moment niet aan de veiligheidsnormen. Vóór 2020 wil het waterschap alle dijken op veiligheidsnorm 1/250 (overstroming die eens in de 250 jaar voorkomt) hebben. Perceel 1 omvat dijkringen 54 (Mook), 56 (Afferden) en 59 (Bergen-Aijen).

Dijkring 54: Mook
De kering bij Mook bestaat voor een deel uit een harde kering en voor een deel uit een groene kering. De harde kering is voor een deel uitgevoerd in de vorm van een keermuur en voor een deel in een bestaande wegconstructie.
De keermuur is niet meer stabiel genoeg om aan de veiligheidsnorm te kunnen voldoen en voldoet op enkele plaatsen ook niet meer aan de vereiste hoogte. De harde kering in een wegconstructie is benodigd om de benodigde stabiliteit te behalen.
De groene kering voldoet op verschillende punten niet meer aan de veiligheidsnorm. Per dijkvak is een verschillende combinatie van faalmechanismen aan de orde, variërend van te steile taluds tot piping en heave.
In de toekomstige situatie van dijkring 54 is de harde kering vervangen door een nieuwe keermuur welke hoger is en stabieler doordat de keermuur is verankerd met grondankers. De groene kering wordt op enkele locaties verhoogd, de taluds verflauwd en/of de kering wordt versterkt door het plaatsen van een damwand in de kruin van de dijk.

Dijkring 56: Afferden
Dijkring 56 bij Afferden bestaat in zijn geheel uit een groene kering. Over vrijwel de gehele lengte is het buitentalud te steil. Op sommige locaties is de hoogte niet meer toereikend. Ook op de microinstabiliteit en piping voldoet de dijk niet.
In de toekomstige situatie is het buitentalud verflauw naar een talud van 1 op 3. De bomen die aangewezen zijn als landschappelijk bepalende bomen (aangewezen door regiovisie Mooi Maasdal) blijven gehandhaafd. Ter plaatse van deze bomen is het ophogen/aanvullen niet wenselijk. Om de stabiliteit van het talud op die locatie toch te waarborgen, wordt gebruik gemaakt van een structuurmat.

Dijkring 59: Bergen – Aijen
Dijkring 59 rondom de dorpen Bergen en Aijen bestaat uit een deel groene kering en harde kering. Beide keringen zijn gemiddeld 50cm te laag.
In de toekomstige situatie wordt de dijk opgehoogd volgens een standaardprofiel. Ter voorkoming van piping wordt een voorlandverbetering ingegraven van klei. De bestaande harde kering komt te vervallen en wordt vervangen door een nieuwe dijk.

PROJECT ACTIEPLAN

Actie

Reductie

Realisatie

Datum

Transport van grondstoffen per as over rijplaten

10% per auto

Planning & aanschaf rijplaten

Continue

Transport van grondstoffen per schip

20%

Planning

Continue

Effectief wagenpark beheer

5%

Planning

Continue

Hergebruik grondstoffen

60%

Testen, uitvoering

Waar mogelijk

Opbreken en hergebruiken bestaande elementen

5%

Uitvoering

Continue

Toezicht leidinggevenden op gedrag

0,5%

Toezicht, sancties

Continue

Invloed uitoefenen op ketenpartners

0,5%

Inkoop

Continue

Lokale inhuur en leveranties

2,5%

Inkoop, werkvoorbereiding

Continue

 

CO2 Footprint Prio1 2017-2