CO2 Nieuwsbrief 2018 #1

CO2 Nieuwsbrief 2018 #1
30 oktober 2018 d1jk3nc0mbi@dmin

Gunningsdatum: 31-03-2017
Startdatum: Maart 2018
Opleverdatum: Algehele oplevering voor 31-12-2019
Projectstadium: Opgestart/Lopend project
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Website: dijkversterkingprio1.nl

Het project Prioritaire Dijkversterkingen perceel 1 is een project dat aannemerscombinatie Dijkencombi realiseert in opdracht van Waterschap Limburg. Het project omvat de dijken in Mook (dijkring 54), Afferden (dijkring 56) en Bergen – Aijen (dijkring 59).

Een deel van de dijken in het beheersgebied van Waterschap Limburg voldoet op dit moment niet aan de veiligheidsnormen. Voor 2020 wil het waterschap alle dijken op veiligheidsnorm 1/250 hebben.

Dit betekent dat de dijken alleen mogen overstromen bij een waterstand die eens in de 250 jaar voorkomt.

Mook: Dijkring 54
De kering bij Mook bestaat uit een deel groene kering en een deel harde kering. De groene kering is de dijk tussen de spoorbrug en Maasstaete. De dijk voldoet op verschillende punten niet aan de veiligheidsnorm. Zo is het dijktalud (de zijkant) te stijl en kan er water onder de dijk doorstromen, waardoor de dijk bij hoogwater verzwakt (piping en heave). Na de werkzaamheden zijn de taluds flauwer en is er een kleipakket aangebracht, zodat de dijk voldoet weer voldoet aan de veiligheidsnorm.

De harde kering bestaat uit:

  • een keermuur (van De Hove tot Kleppermanstraatje)
  • een deel van de Kanaalweg

Beide zijn niet stabiel genoeg en op enkele plaatsen ook niet hoog genoeg. Na de werkzaamheden is de muur vervangen en heeft deze een diepere en stevigere fundering. In de Kanaalweg is dan ondergronds een betonnen muur aangebracht, zodat ook deze stabiel is. Hiermee voldoet de kering weer aan de veiligheidsnorm.

Afferden: Dijkring 56
De kering bij Afferden bestaat in zijn geheel uit een groene kering. Over vrijwel de gehele lengte is het helling (talud) aan de buitenkant van de kering te steil. Op sommige locaties is de hoogte niet meer toereikend. Ook is de kering niet stabiel (micro instabiliteit) en kan er water onder de dijk doorstromen (piping).

In de toekomstige situatie is het buitentalud verflauwd naar 1 op 3. De bomen die aangewezen zijn als landschappelijk bepalende bomen (aangewezen in regiovisie Mooi Maasdal) blijven gehandhaafd. Ter plaatse van deze bomen is het ophogen/aanvullen niet wenselijk. Om de stabiliteit van het talud op die locatie toch te borgen, wordt gebruik gemaakt van een structuurmat. Dat is een mat die ervoor zorgt dat de grond niet wegspoelt bij hoog water.

Bergen – Aijen: Dijkring 59
De kering rondom de dorpen Bergen en Aijen bestaat uit een deel groene kering (dijk) en harde kering (coupure). Beide keringen zijn gemiddeld 50 cm te laag en voldoen niet voor wat betreft piping (waarbij water onder de dijk doorstroomt en grond/zand meevoert).

In de toekomstige situatie wordt de dijk opgehoogd en komt de coupure komt te vervallen. Ter voorkoming van piping wordt klei aan de buitenkant van de dijk ingegraven (voorlandverbetering). Op twee plaatsen (bij de Kampweg en het evenemententerrein) wordt een CSM wand in de kering geplaatst om de stabiliteit te garanderen.

PROJECT ACTIEPLAN

Actie

Reductie

Realisatie

Datum

Transport van grondstoffen per as over rijplaten

10% per auto

Planning & aanschaf rijplaten

Continue

Transport van grondstoffen per schip

20%

Planning

Continue

Effectief wagenpark beheer

5%

Planning

Continue

Hergebruik grondstoffen

60%

Testen, uitvoering

Waar mogelijk

Opbreken en hergebruiken bestaande elementen

5%

Uitvoering

Continue

Toezicht leidinggevenden op gedrag

0,5%

Toezicht, sancties

Continue

Invloed uitoefenen op ketenpartners

0,5%

Inkoop

Continue

Lokale inhuur en leveranties

2,5%

Inkoop, werkvoorbereiding

Continue

CO2 Footprint Prio1 2017-2
CO2 Footprint Prio1 2018-1