Prioritaire Dijkversterking Perceel 1

Aannemerscombinatie Vissers Ploegmakers B.V. – F.P.H. Ploegmakers B.V. – Van de Wetering Cultuurtechniek B.V. (Dijkencombi B.V.) werkt in 2018 en 2019 aan het versterken van de dijken in Mook, Afferden en Bergen – Aijen. Inwoners, bedrijven en infrastructuur zijn na uitvoering hiervan beter beschermd tegen overlast bij hoogwater van de Maas.

Mook: Dijkring 54

De kering bij Mook bestaat uit een deel groene kering en een deel harde kering. De groene kering is de dijk tussen de spoorbrug en Maasstaete. De dijk voldoet op verschillende punten niet aan de veiligheidsnorm.

Zo is het dijktalud (de zijkant) te stijl en kan er water onder de dijk doorstromen, waardoor de dijk bij hoogwater verzwakt (piping en heave).
Na de werkzaamheden zijn de taluds flauwer en is er een kleipakket aangebracht, zodat de dijk voldoet weer voldoet aan de veiligheidsnorm.

De harde kering bestaat uit:

    • een keermuur (van De Hove tot Kleppermanstraatje)
    • een deel van de Kanaalweg

Beide zijn niet stabiel genoeg en op enkele plaatsen ook niet hoog genoeg.
Na de werkzaamheden is de muur vervangen en heeft deze een diepere en stevigere fundering. In de Kanaalweg is dan ondergronds een betonnen muur aangebracht, zodat ook deze stabiel is.

Hiermee voldoet de kering weer aan de veiligheidsnorm.

Afferden: Dijkring 56

De kering bij Afferden bestaat in zijn geheel uit een groene kering. Over vrijwel de gehele lengte is het helling (talud) aan de buitenkant van de kering te steil.

Op sommige locaties is de hoogte niet meer toereikend. Ook is de kering niet stabiel (micro instabiliteit) en kan er water onder de dijk doorstromen (piping).

In de toekomstige situatie is het buitentalud verflauwd naar 1 op 3. De bomen langs de N271 die aangewezen zijn als landschappelijk bepalende bomen (aangewezen in regiovisie Mooi Maasdal) blijven gehandhaafd.

Ter plaatse van deze bomen is het ophogen/aanvullen niet wenselijk. Om de stabiliteit van het talud op die locatie toch te borgen, wordt gebruik gemaakt van een structuurmat. Dat is een mat die ervoor zorgt dat de grond niet wegspoelt bij hoog water.

De nadere uitwerking en detaillering van het ontwerp voor Afferden vindt plaats in de eerste helft van 2018. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de landschappelijke inpassing van de dijkverbetering.

 

Bergen – Aijen: Dijkring 59

De waterkering rondom de dorpen Bergen en Aijen bestaat uit een deel groene kering (dijk) en harde kering (coupure).

Beide keringen zijn gemiddeld 50 cm te laag en voldoen niet voor wat betreft piping (waarbij water onder de dijk doorstroomt en grond/zand meevoert).

In de toekomstige situatie wordt de dijk opgehoogd en worden de coupures vervangen door dijkovergangen.

Ter voorkoming van piping wordt klei aan de buitenkant van de dijk ingegraven (voorlandverbetering).

Op twee plaatsen (bij de Kampweg en het evenemententerrein) wordt een in de grond gevormde (CSM) betonwand in de kering geplaatst om de stabiliteit te garanderen.