Vraag & antwoord

Wordt de muur eerst helemaal gesloopt en begint daarna de bouw van de nieuwe muur?

Nee, er zal gestart worden met de sloop en tijdens het slopen zal de bouw van de muur al starten.

Bij de bouw van de muur zal eerst de CSM-wand worden gemaakt, waarna het betonwerk (in 2 fasen) en het metselwerk volgen. Op die manier krijg je als het ware 5 ‘treintjes’ die achter elkaar aan langs de muur werken.

Zo zorgen we ervoor dat er nooit een te groot deel van de muur verwijderd is en hebben we de waterkering weer op orde op 15 oktober.

Kan ik gebruik maken van de uiterwaard in Mook tijdens de werkzaamheden, bijvoorbeeld om de hond uit te laten?

Tijdens de werkzaamheden zijn de uiterwaard en de kade tussen violenstraatje en de spoorbrug afgesloten.

Fietsers worden omgeleid. Enkel de haven is voor voetgangers vanaf de kerk bereikbaar.

Hoe vind aan- en afvoer plaats van het materieel dat jullie gebruiken voor het werk?

De klei voor de Maasdijk wordt per schip aangevoerd en deels over de weg. Overig materieel wordt over de weg vervoerd.

Het bouwverkeer zal vanaf de N271 via de Driesbergstraat en het fietspad naar het werk rijden.

Voor het werk aan de Kanaalweg zal aan- en afvoer plaats vinden via de Cuijkse steeg.

Is de Lindeboom tijdens het werk aan de Kanaalweg met de auto bereikbaar?

Ja, als we in de Kanaalweg aan de slag gaan, zullen we eerst het stuk van Cuijkse Steeg tot de Lindeboom aanpakken.

Verkeer kan dan via de kerkstraat rijden. Als we aan het werk zijn in het stuk tussen de Kerkstraat en de Lindeboom, kan verkeer via de Cuijkse Steeg rijden.

Wat is de bereikbaarheid voor recreatie en evenementen, wordt er bijvoorbeeld rekening gehouden met de 4 daagse?

Fiets- en voetgangers kunnen gedurende de werkzaamheden geen gebruik maken van het gebied tussen de muur en de Maas.

Dit geldt voor het gebied tussen de spoorbrug en het Violenstraatje. Fietsers worden omgeleid.

De vierdaagse zal geen hinder ondervinden van de werkzaamheden. Wij zorgen dat de routes en locaties waar de vierdaagse gebruik van maakt, vrij zijn.

Wat is de bereikbaarheid van de pleziervaart tijdens de werkzaamheden?

De haven blijft bereikbaar voor kleinere schepen, ook de route naar de Mookerplas blijft bevaarbaar.

De bereikbaarheid van de kade voor grotere (binnenvaart)cruiseschepen stemmen wij af met de havenmeester.

Gaan de schanskorven bij Maasteate weg?

Ja, deze komen na de werkzaamheden niet meer terug.

Wat is een CSM wand?

Een CSM wand is een in de grond gevormde betonwand. De bodem wordt ter plekke gefreesd en tussen de wielen wordt cementspecie geinjecteerd. De belangrijkste voordelen van een CSM wand is dat deze bij de constructie weinig verspilling veroorzaakt, trillingsvrij en geluidsarm is.

Komt mijn huis in aanmerking voor een vooropname?

Dat hangt af van de werkzaamheden ten opzichte van uw woning.

Voor aanvang van de werkzaamheden wordt door Bouwrisk (een landelijk opererend, onafhankelijk expertisebureau gespecialiseerd in omgevingsbeïnvloeding bij bouwprojecten) een risico-inventarisatie gemaakt.

Van panden waar risico op schade kan bestaan wordt een bouwkundige vooropname gemaakt. Mocht onverhoopt schade optreden, dan is eenvoudig een verschilanalyse te maken. Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Daarom plaatsen we een aantal representatieve panden een trillingsmeter om te controleren dat trillingen binnen de normen blijven om schade te voorkomen.

Wanneer is er meer bekend over de planning en de uitvoering van de werkzaamheden?

Gelet de uit te werken maatwerkoplossingen in Afferden is de planning aangepast. De voorbereidende werkzaamheden zijn in 2018 gestart. In de winter zijn de bomen gekapt en de kabels en leidingen aangepast.

De uitvoering van de dijkverbetering staat gepland tussen maart en oktober 2019. De aanpassing van de grondlichamen zijn naar verwachting voor de Bouwvak gereed. De aanpassing van de waterkerende kunstwerken in de Eckeltse beek en Heijense Leigraaf en het plaatsen van een damwand bij Hengeland 3a vormen het sluitstuk van deze dijkversterkingsopgave.

Hoe is de planning voor Dijkversterking Bergen - Aijen?

De planning is afhankelijk van vele (externe) factoren, zoals de beschikbaarheid van percelen en het tijdig verleggen van kabels en leidingen door derden. Vanaf 15 maart 2018 mocht worden gewerkt aan de waterkering en kon worden gestart met de dijkverbetering. De fysieke werkzaamheden aan de waterkering zijn eind 2018 afgerond. In 2019 worden de laatste afwerking gedaan (naar verwachting voor Bouwvak gereed) en wordt het project opgeleverd.

Komt mijn huis in aanmerking voor een vooropname?

Dat hangt af van de werkzaamheden ten opzichte van uw woning.

Voor aanvang van de werkzaamheden wordt door Bouwrisk (een landelijk opererend, onafhankelijk expertisebureau gespecialiseerd in omgevingsbeïnvloeding bij bouwprojecten) een risico-inventarisatie gemaakt.

Van panden waar risico op schade kan bestaan wordt een bouwkundige vooropname gemaakt. Mocht onverhoopt schade optreden, dan is eenvoudig een verschilanalyse te maken. Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Daarom plaatsen we een aantal representatieve panden een trillingsmeter om te controleren dat trillingen binnen de normen blijven om schade te voorkomen.

Hoe vindt aan en afvoer van materieel plaats?

Aanvoer van dijkenklei vindt zoveel mogelijk plaats via schepen. Daarvoor worden een aantal loslocaties op de Maas gebruikt. Vandaar wordt de klei via een rijplatenbaan naar de dijkring gebracht. Vervolgens wordt de klei via onze werkruimte naast de dijk getransporteerd naar de bestemming in de dijkring. Door het gebruik van een centrale transportweg wordt verkeer door de kernen Bergen en Aaijen geminimaliseerd.

Hoe wordt (verkeers)hinder tot een minimum beperkt?

  • De werkzaamheden worden van te voren afgestemd met bewoners;
  • In goed overleg houden we de woningen van aanwonenden bereikbaar;
  • Het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen wordt zoveel mogelijk beperkt;
  • Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden worden publicatieborden (vooraankondigingen) geplaatst met hierop de start van de werkzaamheden, de te verwachten hinder en de duur van de werkzaamheden;
  • Door aanvoer van klei via het water wordt de openbare weg zo min mogelijk gebruikt voor de werkzaamheden;
  • Door het gebruik van een centrale transportweg wordt verkeer door de kernen Bergen en Aaijen geminimaliseerd;
  • Door in de grond gevormde betonwand toe te passen in plaats van damwanden wordt de trillings- en geluidshinder beperkt.

Wat als ik toch hinder van de werkzaamheden ervaar?

Hinder kan gemeld worden via de contactpagina van deze website. Ook kan direct contact worden opgenomen met de betrokken omgevingsmanager van Dijkencombi.

In goed overleg treffen we maatregelen om de hinder te beperken.

Wat uis een CSM wand?

Een CSM wand is een in de grond gevormde betonwand. De bodem wordt ter plekke gefreesd en tussen de wielen wordt cementspecie geinjecteerd. De belangrijkste voordelen van een CSM wand is dat deze bij de constructie weinig verspilling veroorzaakt, trillingsvrij en geluidsarm is.