Werk in uitvoering

BEREIKBAARHEID

Het toepassen van verkeersmaatregelen wordt zoveel mogelijk beperkt.

De klei voor de Maasdijk wordt per schip aangevoerd en deels over de weg. Overig materieel wordt over de weg vervoerd.

Het bouwverkeer zal vanaf de N271 via de Driesbergstraat en het fietspad naar het werk rijden.

Voor het werk aan de Kanaalweg zal aan- en afvoer plaats vinden via de Cuijkse steeg.

De nadere uitwerking en detaillering van het ontwerp voor Afferden vindt plaats in de eerste helft van 2018. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de landschappelijke inpassing van de dijkverbetering.

De voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering starten medio 2018.
De uitvoering van de dijkverbetering staat gepland voor eind 2018 en in 2019.

PLANNING

Volgt nog.

BEREIKBAARHEID

Volgt nog.

BEREIKBAARHEID

In goed overleg houden we de woningen van aanwonenden bereikbaar. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden worden publicatieborden (vooraankondigingen) geplaatst met hierop de start van de werkzaamheden, de te verwachten hinder en de duur van de werkzaamheden.

Aanvoer van dijkenklei vindt zoveel mogelijk plaats via schepen. Daarvoor worden een aantal loslocaties op de Maas gebruikt. Vandaar wordt de klei via een rijplatenbaan naar de dijkring gebracht. Vervolgens wordt de klei via onze werkruimte naast de dijk getransporteerd naar de bestemming in de dijkring. Door het gebruik van een centrale transportweg wordt verkeer door de kernen Bergen en Aaijen geminimaliseerd.