Werk in uitvoering

BEREIKBAARHEID

Het toepassen van verkeersmaatregelen wordt zoveel mogelijk beperkt.

De klei voor de Maasdijk wordt per schip aangevoerd en deels over de weg. Overig materieel wordt over de weg vervoerd.

Het bouwverkeer zal vanaf de N271 via de Driesbergstraat en het fietspad naar het werk rijden.

Voor het werk aan de Kanaalweg zal aan- en afvoer plaats vinden via de Cuijkse steeg.

Gelet de uit te werken maatwerkoplossingen in Afferden is de planning aangepast. De voorbereidende werkzaamheden zijn in 2018 gestart. In de winter zijn de bomen gekapt en de kabels en leidingen aangepast.

De uitvoering van de dijkverbetering staat gepland tussen maart en oktober 2019. De aanpassing van de grondlichamen zijn naar verwachting voor de Bouwvak gereed. De aanpassing van de waterkerende kunstwerken in de Eckeltse beek en Heijense Leigraaf en het plaatsen van een damwand bij Hengeland 3a vormen het sluitstuk van deze dijkversterkingsopgave.

De bereikbaarheid van aanwonenden blijft gewaarborgd tijdens de werkzaamheden. De woningen op ’t Hengeland zijn gedurende de werkzaamheden minimaal vanaf één zijde bereikbaar.

PLANNING

BEREIKBAARHEID

De dijkversterking Bergen-Aijen is (op een beperkt aantal restpunten na) gereed.

BEREIKBAARHEID

In goed overleg houden we de woningen van aanwonenden bereikbaar. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden worden publicatieborden (vooraankondigingen) geplaatst met hierop de start van de werkzaamheden, de te verwachten hinder en de duur van de werkzaamheden.

Aanvoer van dijkenklei vindt zoveel mogelijk plaats via schepen. Daarvoor worden een aantal loslocaties op de Maas gebruikt. Vandaar wordt de klei via een rijplatenbaan naar de dijkring gebracht. Vervolgens wordt de klei via onze werkruimte naast de dijk getransporteerd naar de bestemming in de dijkring. Door het gebruik van een centrale transportweg wordt verkeer door de kernen Bergen en Aaijen geminimaliseerd.